Jenei Gyula honlapja

Valachi Anna: Palackba zárt ima (Grafitnap)

Vissza az írásokhoz

Valachi Anna
Palackba zárt ima

Hajótörött, idegen szigeten, sötét horizont alatt. Baljós kép, talán nincs is annál vészterhesebb magány, mint amilyet Jenei Gyula Grafitnap című, a felnőttkori napfogyatkozást vizuálisan is megjelenítő verseskötetében a létbe kilökött s ott sorsára hagyott – életre és halálra ítélt – emberről rajzol, lírai önmaga közvetítésével.
            „A költőt csak versei ítélhetik meg” - vallja régóta, ezért a sötét borítójú kötet hátoldalán, a lexikoncikk tömörségével, mindössze ennyit hajlandó elárulni civil önmagáról: „1962-ben születtem. Szolnokon élek. Tanítok, újságot írok, rádiózom. Szerkesztem az Eső című irodalmi lapot.” Ám a líra nyelvén – megőrizve szemérmes szűkszavúságát – legtitkosabb gondolataiba is beavat, hiszen a verbális-metaforikus létértelmezés nélkülözhetetlen életfunkció számára.
            Új kötetében színes tintákról álmodó, gyermeki vágyait szembesíti a felnőtté válás során szerzett, kijózanító tapasztalataival. Az időben-térben korlátlan szabadság és különböző alakokban újraélhető, örök életet ígérő, néhai fantáziavilág gyengülő visszfénye – a „mélyhűtött emlékek” – tükrében azonban szomorú, kisszerű, kiábrándító tartomány a valóság. A hajdani élményeit retrospektív filmként visszapergető költő már nem képes „szerelmes verset” írni a szabadsághoz, mint első kötetében (Hátország, 1990) tette, és a szavakkal való játszadozás – a „végtelen keresés” és a végtelenkeresés – során arról is megbizonyosodott, hogy az Adynál eltörött „Egész” darabkái soha többé nem foltozhatók össze.
            Az „üres és kiszámítható férfikor” sivárságát panaszló költő kemény karcolatú grafitceruzával rajzolja meg illúziótlan-kopár látomásait. Az ő ege sötét horizont, delelő grafitnapja fekete korong, mely körül „dróton függ egy felhőrongy”. Még József Attila Téli éjszakájának vacogó molekuláit is érzékelni véljük a kötetcím metaforáját kibontó karácsonyi Verniszázs örök sötétséggel fenyegető képein. De a vaksötétnél is félelmetesebb a kizökkent idő labilitás-élménye: „a föld kiforog alólunk / véglegesek elforgásaink / elfordulásaink”.
            Olykor mintha azért jelenítené meg a költő kényszeres aprólékossággal közvetlen környezetének hétköznapi tárgyait, történéseit (néz, ízek, őszi zsaluk, már mindig, így múlik el), hogy újra meg újra kitapogathassa a számára rendeltetett világ határait, s az eltűnt idő nyomába eredve azonosítsa régi, elfelejtett arcait, eszébe idézve hajdani lélekderítő, jövőbe kapaszkodó álmait.
            Összeolvasva korábbi köteteinek, írásainak jellegzetes címeit, antológiákét, amelyekben korábban verseiben szerepelt (Hátországban, Valahogy, A víztorony vitorlái, A szelek szárnyán, Találkozások, Torkolat), meg a hatodik éve szerkesztett irodalmi folyóirat nevét: Eső ; egy beszorított léthelyzetéből a természeti erőkbe kapaszkodva kitörni próbáló ember életösztön diktálta vágyai tükröződnek. Olyasvalakié, aki reális tapasztalatai és józan világlátása alapján már belátta: csak „képzeletben teremthet szabadságot” magának. Nincs egyebe, mint megfakult álmai, amelyekhez - éppen emiatt - mind szívósabban ragaszkodik.
            „Sorsom, szavam determinált. / Két zárójel közé szült anyám”. – „Nem várok jövőt”. –- „Vádlón vallanak elbitangolt verseim”. Ezek a sorok előző köteteiből valók, melyekkel a költő már mintegy tizenvalahány éve kijelölte önmaga számára a folytatás lehetőségét - és lehetetlenségét. A Grafitnap versei a József Attila-i „világhiány”, a szűkösség, a tagadás, a negativitás tömör körülírásai. A címek és a szövegek végig kisbetűsek, központozás nélküliek: mintha valamennyi régi szabály érvényét vesztené. A „törvény szövedéke” nála már csak foszlányaiban leng - „nem suhan”, mint a lélek a nagy költőelődnél, kinek szelleme felismerhetően ott bolyong Jenei Gyula belső tájakat kivetítő verssorai között.
            Csupa tétovaság, feltételesség, kényszerhelyzet, lefokozottság, az öregkorra, a végső stációra figyelő érzékenység - ugyanakkor az újrakezdés kimondatlan vágya is érzékelhető a versciklusokban. Pedig bizakodásra kevés az ok. Elvetélt álmok, kötelességek kalodája, kijózanítóan kiszámítható panel-világ az osztályrésze. A világ fölfedezéséről szőtt, megsápadt álmok már csak a régi 25-ös izzó fényében derengenek. Izgalmas, önkiteljesítő életre vágyó fiainak sem képes csodát hazudni.
            Elvágyódásai kósza, cél nélküli gondolatkísérletek: „ha valahová mennék” – dereng föl benne néha az eltemetett kalandvágy, de az újjászületést ígérő őselem: a nyílt tenger helyett úszómedencébe kényszerül, amelyben élete „görcsös fordulóit” és hosszát számolgathatja csupán. Igaz, tapasztalt képzeletbeli utazóként sejti, hogy a távoli sziget, „ahol minden mintha majdnem volna”, s ahol „olyan az élet, hogy hasonlít magára”, valójában elérhetetlen. A magányos hajótörött szigete a leglakhatatlanabb hely a Földön, ahonnan hiába küld életjelet – még sincs más lehetősége: „palackba zárt ima keresi gazdáját / míg ázott életem / mint rimbaud madara köröz / saját árnyéka felett” [(én) sziget].
            Rimbaud említésével talán a titkos kulcsot is megtalálhatjuk Jenei Gyula lírájához. Nem véletlenül szerepelhet „a francia költészet Petőfijének”, a halhatatlan kamaszköltőnek a neve – szintén kisbetűvel – a palackposták-ciklusban. A nyílt tengeren elszabadult, a szabadság élményétől megmámorosodott „részeg hajó”, hányattatásai végén, a menny nyitott kapujában, arany fénnyel pihegő, alvó madárseregnek látja a körülírhatatlan és enigmatikus fogalmat, mely nem más, mint „a boldog Jövők titka”. (Tóth Árpád fordítása)
            A rimbaud-i mindenség-élmény helyett a korlátozott lét, a határtalan remény helyett a szűkre szabott érvényesülési lehetőség, a bezártság-érzés a jövő boldogtalan titka - ez Jenei Gyula sorsleltárának kikövetkeztetett képlete. A tengeren hánykódó, „palackba zárt ima” a rimbaud-i hajó metaforikus megfelelőjének is tekinthető – s talán az a titkos költői vágy indította útjára, hogy az üzenet címzettje (isten, aki mindent néz és annyiban hagy) az üres sziget felé irányít egy hajót „az óperenciáson túlról”.
            Nem a Juhász Gyula-féle, eseménytelen „vidéki költő”-lét modern változatai ezek a létérzést tükröző és értelmező önvallomások, hiszen a szolnoki költő-szerkesztőt inkább a felpörgött életritmus, az emberiség önvesztő hajlamai, a társadalmi szereppel járó, felgyülemlett terhek nyomasztják-riasztják. Muszáj rohanni, mert sürget, hajt, loholtat a világ; lehetetlen kiszállni a körhintából, gyönyörködésre, feltöltődésre sincs idő. A „mímelt mámor” csak pillanatnyi megkönnyebbülést nyújt a pattanásig feszülő idegeknek, a másnap pedig még elviselhetetlenebb, mint mindaz, ami elől borba, gyors kielégülést ígérő szeretkezésbe menekült az ember. S a depresszióba zuhant lét maga a kilátástalanság.
            Az örvény – „mely a mindenséget vattacukorként magába tekeri” – mégsem nyeli el azt, aki a halálba rántó víz-spirált „körkörös ecsetvonásokkal” megfesti s kivetíti önmagából a rettegést. A természet és a teremtést utánzó művészet életben tartó erőként működhet. Ahogy a Föld állhatatosán forog a Nap körül, előbb-utóbb újra előtűnik a fénylő égi lámpás pazar színskálája, a „negatív nyárt” valódi ősz követi: „eső veri a port”. A „mélybe fúlt szavak után kutató” költő pedig ráébredhet, hogy ha a természet körforgásához igazítja képzeletét, gyermekei játékos kíváncsiságával azonosulva talán azt is megálmodhatja, mi minden lehet az örökké újrakezdődő – de ezerféleképpen alakulható – „történet vége”.

ESŐ, 2003/3